Zakład Usług Komunalnych w Gryficach jest samorządową jednostką budżetową Gminy Gryfice.

ZUK ma swoją siedzibę w Gryficach przy ul. Zielonej 5, zaś obszarem jego działalności jest Gmina Gryfice.

Nadzór nad działalnością ZUK sprawuje Burmistrz Miasta Gryfice.

Zgodnie ze Statutem wprowadzonym Uchwałą Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 marca 2015 r., Zakład Usług Komunalnych jest gminną jednostką budżetową powstałą w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach

Do podstawowych zadań ZUK należy:

  1. eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,
  2. prowadzenie spraw związanych z opłatami za ścieki,
  3. eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych wody pitnej, sieci wodociągowej i studni ulicznych,
  4. prowadzenie dokumentacji technicznej sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
  5. wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  6. administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz świadczenie usług pogrzebowych,
  7. realizacja inwestycji w ramach istniejących i nowoprojektowanych urządzeń komunalnych,
  8. obsługa oraz utrzymanie gminnych urządzeń komunalnych we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym;
  9. wykonywanie innych usług zleconych przez Burmistrza Gryfic, w tym budowa: sieci wodnokanalizacyjnej i przyłączy oraz nawierzchni jezdni, placów i chodników,
  10. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza Gryfic w zakresie min.: utrzymania porządku i czystości, utrzymania urządzeń sanitarnych, utrzymania obiektów rekreacyjnych, dróg gminnych, pielęgnacja zieleni i zadrzewień, utrzymanie parku miejskiego, odśnieżanie ulic i dróg gminnych, zwalczania gołoledzi, utrzymanie targowisk.